Projekt Ekonom

Projektová výuka

Znakem projektové výuky nebo projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Obliba projektové výuky pramení právě z toho, že tato metoda umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života.

Koncepce projektového vyučování byla rozvinuta již na přelomu 19. a 20. století významným představitelem americké pragmatické pedagogiky Johnem Deweyem. Sám sice pojem „projektová metoda“ nepoužíval, dal k ní ale teoretický základ a může být považován za iniciátora této koncepce.

Projektová výukaTato myšlenka staví na předpokladu, že učení probíhá efektivněji, pokud jsou voleny takové metody, které umožňují žákům co nejvíce uplatňovat naučené v reálných situacích. Díky úzkému vztahu se reálným životem také žáky takový způsob učení mnohem více baví a jsou pro učení motivovanější. Probouzí se jejich přirozený zájem o poznávání.

Pojem „projekt“ je však také jedním z nejvíce devalvovaných termínů v pedagogice vůbec. Jaké znaky musí výuka mít, abychom mohli hovořit o projektu?

 • Především je řešen jeden přesně vymezený problém, je stanoven jasný a určitý cíl projektu.
 • Projekt také probíhá v jasně vymezeném časovém úseku (1 nebo několik hodin, týden apod.).
 • Vytváří takové situace, v nichž musí žáci projevit vlastní iniciativu.
 • Průběh projektu i jeho konečné výsledky jsou evaluovány.
 • Projekt je nutně spjatý s praxí, s reálným životem.
 • Učitel se posouvá spíše do role průvodce, poradce, povzbuzovače.
 • Témata jsou vybírána tak, aby sama o sobě žáky motivovala.

Shrneme-li, jaké přednosti má projetková výuka, mohli bychom zdůraznit:

 • Propojuje poznatky z různých předmětů, pomáhá vidět věci v souvislostech.
 • Pomáhá zapojit smyslové vnímání žáků a prožitek.
 • Umožňuje dobře individualizaci.
 • Žáka motivuje a aktivizuje.
 • Úzce se pojí s reálným životem.
 • Rozvíjí žákovy pracovní a studijní návyky.
 • Umožňuje žákům pracovat v týmech a skupinách.

Text převzat z: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/P/Projektová_výuka

© Projekt Ekonom 2013

Projekty

Developed by: ROXNET Redakční systém FLYNN :: Optimalizováno pro prohlížeče: Internet Explorer 7++, Mozilla Firefox 3.6, Opera 10, Google Chrome